Regulamin Promocji sTYczniowej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „promocja sTYczniowa”

(„Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „promocja sTYczniowa” (dalej jako: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Bright Future spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000692159, NIP 5213792944, REGON 368186614,  kapitał zakładowy w wysokości: 13.000,00 zł (dalej jako: „Organizator”). 
 3. Akcja Promocyjna będzie przeprowadzana w Sklepie internetowym dostępnym na stronie https://yourkaya.pl/
 4. W przypadku terminów pisanych wielką literą, niezdefiniowanych odmiennie, mają zastosowanie definicje przewidziane w Regulaminie sklepu internetowego

2. Warunki i czas trwania Akcji Promocyjnej
 1. Akcja Promocyjna trwa od 8 stycznia 2024r. do 15 stycznia 2024 r. do godziny 23:59.
 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
 3. Akcja Promocyjna polega na udzieleniu Klientowi rabatu od 20% do 35% od łącznej wartości zakupionych Produktów w ramach jednego zamówienia (wartość zamówienia zostanie pomniejszona o ww. udzielony rabat).  Rabat zostanie naliczony po dodaniu Produktów do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego: z kodem STYCZEN20 bez kwoty minimalnej, z kodem STYCZEN25 od 150zł, z kodem STYCZEN30 od 250zł oraz z kodem STYCZEN35 od 500zł (dalej jako: „Kod Rabatowy”) w polu „Dodaj kod rabatowy”. Jeżeli Klient nie chce uczestniczyć w Akcji Promocyjnej - nie wpisuje Kodu Rabatowego.
 4. W przypadku aktywnej Subskrypcji Produktu, aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej (skorzystać z Kodu Rabatowego) należy wpisać Kod Rabatowy w odpowiednie pole „Dodaj kod rabatowy” w swoim panelu na Koncie klienta i wybrać opcję „Zapisz”.
 5. Akcja Promocyjna obejmuje wszystkie produkty  oferowane w sklepie internetowym https://yourkaya.pl/.
 6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu stanowią inaczej.
 7. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę, inne ekwiwalenty pieniężne ani żadną inną formę rekompensaty.
 8. Klient może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie przez cały okres jej trwania, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletniej (i) osoby fizycznej dokonującej w Sklepie zakupu produktów lub usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także (ii) osoby fizycznej dokonującej w Sklepie zakupu produktów lub usług bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: „Konsumenci”). 
 10. Sposób realizacji zamówień objętych Akcją Promocyjną oraz zasady składania reklamacji dotyczącej Produktu/ów zostały uregulowane w regulaminie sklepu pod adresem: https://yourkaya.pl/rules.
 11. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zostały uregulowane w Polityce Prywatności pod adresem: https://yourkaya.pl/privacy-policy
 12. Przystąpienie do Promocji oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu Promocji

3. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej
 1. Prawo do składania reklamacji dotyczących Akcji Promocyjnej, w tym związanych z przebiegiem i organizacją Akcji Promocyjnej przysługuje każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną w wiadomości e-mail na adres kontakt@yourkaya.com.
 2. Organizator zaleca, aby w reklamacji Uczestnik Akcji Promocyjnej wskazał swoje dane kontaktowe, dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz datę i opis powstałych nieprawidłowości, a także swoje żądania w związku ze złożoną reklamacją. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie na dane kontaktowe wskazane przez Uczestnika i poinformuje o nowym czasie jej rozpatrzenia.
 3. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego nie wyłącza innych praw Uczestnika Akcji Promocyjnej przysługujących mu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Postanowienia końcowe
 1. Akcja Promocyjna organizowana jest zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim.
 2. Regulamin Akcji Promocyjnej udostępniony jest pod adresem: www.yourkaya.pl  oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: kontakt@yourkaya.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo, w zakresie dozwolonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów takich jak: wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do zmian w przepisach obowiązującego prawa lub zmian w interpretacji przepisów obowiązującego prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji właściwych urzędów lub organów, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu, zmiana sposobu prowadzenia Akcji Promocyjnej spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, przedłużenie terminu trwania Akcji Promocyjnej, poprawa obsługi Uczestników, konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu, zmiana danych Organizatora (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych, aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu). Wprowadzone zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Akcji Promocyjnej. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.yourkaya.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.yourkaya.pl. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.