Golden Ticket Regulamin

Regulamin konkursu „Golden Ticket” - Szósta edycja („Regulamin”)

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Golden Ticket” (zwanego dalej: „Konkursem”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Bright Future spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Duńska 7, 54-427 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000692159, NIP 5213792944, REGON 368186614, kapitał zakładowy w wysokości: 14.300,00 zł (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Organizator.
 3. Ogłoszenia Konkursu dokonuje Organizator poprzez opublikowanie informacji o Konkursie na profilu @yourkaya, na portalu Instagram https://www.instagram.com/yourkaya/?hl=pl, na portalu Facebook https://www.facebook.com/yourkayaofficialpl, na stronie internetowej sklepu https://yourkaya.pl/p/golden-ticket oraz zamieszczając informację w treści Newslettera (wiadomość e-mail) przesyłanego do osób zapisanych na tę usługę. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej https://yourkaya.pl/p/golden-ticket.
 4. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz organizowany jest za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Konkursu, niezależnie od formy i miejsca publikacji, mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążący charakter ma jedynie Regulamin.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez platformy społecznościowe Facebook i Instagram, ani też z nimi związany (dalej jako „Serwisy”).
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie przez niego udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na zwolnienie Serwisów z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 8. W Serwisach na profilach Organizatora (tj. https://www.instagram.com/yourkaya/, https://www.facebook.com/yourkayaofficial) zostanie zamieszczony post, w którym będą dostępne informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach Konkursu oraz nagrodach w Konkursie, a także zostanie udostępniony link do Regulaminu.

 

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 
 2. Aby móc wziąć udział w Konkursie Uczestnik (dalej jako: „Uczestnik” bądź „Uczestnicy”) musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. być osobą fizyczną,
  2. być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat) i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadać aktywną Subskrypcję Produktu, o której mowa w §5 Regulaminu sklepu internetowego yourkaya.pl. Poprzez osoby posiadające aktywną Subskrypcję Produktu rozumie się również osoby, które dopiero przystępują do Subskrypcji Produktu lub dokonują jej odnowienia,
  5. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  6. zapoznać się z Regulaminem,
  7. zgłosić swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 Regulaminu.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia) wyżej wymienionych osób.
 4. Osoby, które spełnią opisane w ust. 2 warunki uczestnictwa w Konkursie i jednocześnie nie należą do kręgu osób wskazanego w ust. 3 powyżej, mogą wziąć w udział Konkursie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem. 
 5. Organizator ma prawo zweryfikować czy warunki uczestnictwa w Konkursie zostały spełnione. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeżeli się okaże, że dany Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie lub działa sprzecznie z Regulaminem, w tym w szczególności Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie. Jeżeli Uczestnik utraci prawo do Nagrody Organizator może wyłonić innego Zwycięzcę w miejsce Uczestnika, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych oraz niewprowadzających w błąd danych. 
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w Konkursie w sposób zgodny z jego założeniami, a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności mając na uwadze poszanowanie praw i dóbr osobistych Organizatora i Uczestników.
 8. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do nagrody (o ile Regulamin nie stanowi inaczej).

 

§3. Przebieg Konkursu i zadanie konkursowe

 1. Konkurs będzie mieć kilka edycji: Piąta edycja Konkursu będzie trwać: od dnia 26.09.2022 (poniedziałek) od godziny 12:00 do dnia 29.09.2022 (czwartek) do godziny 23:59 czasu polskiego.
 2. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu następującej wypowiedzi: „​​ Który z naszych produktów wziąłbyś_wzięłabyś na bezludną wyspę i dlaczego? Możesz wybrać tylko jeden!” (dalej jako „Zadanie konkursowe”). Tekst odpowiedzi na Zadanie konkursowe nie może być dłuższy niż 1000 znaków. Odpowiedź na Zadanie konkursowe powinna zostać umieszczona w dedykowanym do tego polu, które znajduje się: w formularzu zgłoszenia (Typeform) udostępnionym przez Organizatora, który umieszczony został m.in. pod adresem https://yourkaya.typeform.com/to/f13HjfmK.  Po umieszczeniu odpowiedzi na Zadanie konkursowe w ww. dedykowanym formularzu należy ją zatwierdzić i wysłać do Organizatora klikając przycisk „OK”.
 3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu (poszczególnych edycji). Uczestnik może wziąć udział w każdej edycji Konkursu tylko raz. 
 4. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na Zadanie konkursowe. W przypadku przesłania więcej niż jednej odpowiedzi, Organizator będzie brał pod uwagę tylko pierwszą udzieloną przez Uczestnika odpowiedź na Zadanie konkursowe. 
 5. Odpowiedź na Zadanie konkursowe nie może być wulgarna, obraźliwa ani naruszać praw osób trzecich i zasad współżycia społecznego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi, które:
  1. nie spełniają warunków opisanych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
  2. mają charakter wulgarny, obraźliwy, propagandowy, zawierają treści pornograficzne lub propagujące nienawiść w jakkolwiek sposób na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne lub w jakikolwiek sposób są sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  3. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste;
  4. zawierają treści reklamowe (nie dotyczy to treści reklamowych dotyczących Organizatora).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie odpowiedzi na Zadanie konkursowe, które zostały udzielone przez osoby niedziałające we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.

 

§4. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie (dalej jako: „Nagrody”) są:
  1. Nagroda I stopnia dla osoby, która zajęła 1. miejsce – to „Golden Ticket”, który stanowi voucher o wartości nominalnej 1.000 zł, wydawany na okaziciela i umożliwiający Zwycięzcy, który zajął I miejsce, jego wykorzystanie w jednym ze wskazanych miejsc, których lista dostępna jest poniżej lub pod linkiem: https://yourkaya.pl/p/golden-ticket (dalej: „Lista GT”). Organizator wskazuje, że Lista GT może ulegać zmianie w szczególnych przypadkach z przyczyn na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności w przypadku zamknięcia lub likwidacji któregoś ze sklepów, salonów usługowych lub innych podmiotów gospodarczych lub fundacji wskazanych na ww. liście. Lista GT :
   • Joy in me 
   • Chylak
   • The odder side
   • Slowhop
   • Westwing
  2. Wybór konkretnego miejsca, w którym zostanie zrealizowany Golden Ticket należy do Zwycięzcy Nagrody I stopnia. Golden Ticket uprawnia Zwycięzcę, który zajął I miejsce, do realizacji vouchera o wartości 1.000 zł w jednym z miejsc wskazanych na Liście GT wybranym przez ww. Zwycięzcę na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zgodnie z zadami obowiązującymi w wybranym miejscu realizacji vouchera Golden Ticket. W przypadku gdy wartość towarów/usług/świadczeń nabywanych z wykorzystaniem Golden Ticket będzie wyższa niż wartość na którą opiewa Golden Ticket, Zwycięzca będzie zobowiązany do zapłaty różnicy. Miejsce odbywania kursu samoobrony laureat może wybrać samodzielnie. Kurs nie może przekroczyć 1000 zł. Miejsce odbywania kursu musi realizować płatności przelewem lub poprzez płatność online, a także wystawiać fakturę VAT.
  3. Nagrody II stopnia dla trzech osób, które zajęły kolejne miejsca w Konkursie (Zwycięzców) tj. 2, 3 i 4 miejsce – stanowią: naszyjnik z kropelką wykonany ze srebra próby 925, pozłacany 24k złotem marki ANIMALKINGDOM o wartości 119 zł.
 2. Organizator informuje, że podmioty wskazane na Liście GT nie są partnerami Konkursu, a jedynym fundatorem Nagród jest Organizator. 
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do:
  1. wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani 
  2. żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody jak również
  3. przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią (o ile Regulamin nie stanowi inaczej).
 4. Każdy ze Zwycięzców Konkursu ma prawo do zrzeczenia się Nagrody poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się Nagrody w formie pisemnej. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku zrzeczenia się Nagrody przez Zwycięzcę ma zastosowanie ust. 3 powyżej. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§5. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród

 1. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe będą przedmiotem oceny dokonywanej przez Komisję powołaną przez Organizatora (dalej: „Komisja konkursowa”). W skład Komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie także czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu (formalnych i merytorycznych), ocena odpowiedzi na Zadanie konkursowe oraz wyłonienie Uczestników, którzy spełnili warunki udziału w Konkursie i którym przyznane zostaną Nagrody („Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Po zakończeniu danej edycji Konkursu, Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi na Zadanie konkursowe i wyłoni Uczestników, którzy, w ocenie Komisji, najlepiej wykonali zadanie konkursowe. Kryterium wyłonienia Zwycięzców przez Komisję konkursową stanowi oryginalność i kreatywność odpowiedzi konkursowej. Jeżeli w ocenie Organizatora odpowiedzi konkursowe nie będą spełniać warunku oryginalności i kreatywności, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję konkursową, że nie spełnia wymagań formalnych opisanych w Regulaminie lub w pozostałym zakresie narusza Regulamin, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 4. W jednej edycji Konkursu Uczestnik może otrzymać Nagrodę tylko raz.
 5. Zwycięzcy Konkursu (w Regulaminie jako: „Zwycięzca” lub „Zwycięzcy”) będą wybrani przez Komisję konkursową w terminie wskazanym w pkt. 6.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w następujących dniach: Piąta edycja Konkursu: w dniu 9.10.2022 (niedziela) o godz. 20.00 i odbędzie się na profilu @yourkaya na portalu Instagram (https://www.instagram.com/yourkaya/?hl=pl). Ogłoszenie zostanie opublikowane w wyróżnionej relacji (Stories Highlights), gdzie Zwycięzcy zostaną podani z imienia oraz mogą zostać opublikowane zwycięskie Odpowiedzi konkursowe.
 7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu drogą e-mailową w celu weryfikacji i potwierdzenia uczestnictwa Uczestnika w Konkursie, podania przez Uczestnika danych w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz ustalenia warunków wydania Nagród (w tym w razie potrzeby podania danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dane niezbędne do rozliczenia właściwego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeśli zaistnieje taka potrzeba, takich jak: numer PESEL, adres zamieszkania, adres właściwego Urzędu Skarbowego oraz, w przypadku wygranej Golden Ticket, wskazania wybranego przez Zwycięzcę miejsca realizacji vouchera. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym informacji o których mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy o wygraniu Nagrody lub braku kontaktu ze strony Zwycięzcy lub niepodania danych wymaganych do przekazania Nagrody we wskazanym terminie i na zasadach określonych w niniejszym ustępie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja konkursowa może wybrać kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę i skontaktować się z nim powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej wskazaną w niniejszym Regulaminie bądź zdecydować o przepadku Nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Przesłanie Nagród Zwycięzcom nastąpi na koszt Organizatora, jednokrotnie, na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 20 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę, w odpowiedzi na informację e-mail powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie, wszelkich wymaganych danych umożliwiających wysyłkę Nagrody. Jeżeli Golden Ticket lub inna nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy za pośrednictwem korespondencji e-mail, logi z serwera Organizatora, potwierdzające przekazanie nagrody na serwer właściwy dla adresu e-mail Zwycięzcy, stanowić będą jednocześnie protokół przekazania Nagrody Zwycięzcy.
 10. W przypadkach gdy Organizator jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody (nagród), każdemu Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna na pokrycie należnego podatku od wygranej w Konkursie, która zostanie w całości przekazana przez Organizatora właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. Zwycięzca w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, nie może domagać się wydania dodatkowej nagrody pieniężnej (ww. dodatkowa nagroda służy jedynie pokryciu należnego podatku dochodowego od wartości danej nagrody).

 

§6. Prawa do odpowiedzi na zadanie konkursowe

 1. Biorąc udział w Konkursie i przesyłając odpowiedź na Zadanie konkursowe Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, iż:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do przesłanych odpowiedzi;
  2. odpowiedź na Zadanie konkursowe jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz nie była ona dotychczas nigdzie publikowana;
  3. odpowiedź na Zadanie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Jeżeli jakiekolwiek oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 powyżej okaże się nieprawdziwe, tj. niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym lub wprowadzające w błąd, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, Uczestnik który wysłał odpowiedź na Zadanie konkursowe ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, a ponadto zobowiązuje się do pokrycia wszystkich związanych z tym faktem poniesionych przez Organizatora szkód. Niezależnie od powyższego Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu, a Organizator może zobowiązać go do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora Nagrody.
 3. Organizator zastrzega - z chwilą wydania Nagrody - nabycie niewyłącznej licencji do każdej nagrodzonej w Konkursie odpowiedzi na Zadanie konkursowe, a zatem każdy Zwycięzca udziela Organizatorowi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przenoszalnej i nieodpłatnej licencji do odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy lub jej części, w tym do tworzenia opracowań odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy, na wszystkich znanych w chwili wzięcia przez Zwycięzcę udziału w Konkursie polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności Organizator jest uprawniony do korzystania z odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy, jej części i opracowań, a także do rozpowszechniania odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy, jej części i opracowań, oraz pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań) - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; 
  2. wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną oraz za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych;
  3. w zakresie obrotu - wprowadzanie do obrotu; najem, dzierżawa, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; 
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i kopia takich zapisów; archiwizacja zapisów; 
  5. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; 
  6. publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, wyświetlanie na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych niezależnie od rodzaju i wielkości widowni; 
  7. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w utworach multimedialnych; 
  8. wykorzystywanie na potrzeby powiedzonek, sloganów, haseł, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzeń i innych charakterystycznych elementów i motywów oraz materiałów;
  9. zgłaszanie i rejestracja w całości lub jako fragmentów, ich połączeniach jako dowolnego znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego w polskich, międzynarodowych lub unijnych urzędach lub instytucjach, niezależnie od procedury, trybu, klas - dla wszystkich towarów lub usług lub oznaczeń podmiotów i korzystania z takich oznaczeń w pełnym zakresie;
  10. wykorzystanie w przekazach marketingowych, promocyjnych i reklamowych każdego rodzaju, w tym w reklamie telewizyjnej, radiowej, prasowej, ulicznej, internetowej, prawo powyższe dotyczące reklamy, marketingu i promocji obejmuje dobra i usługi wszelkiego rodzaju;
  11. wykonywanie prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na tworzenie i korzystanie z opracowań, jak również rozporządzenie nimi - w szczególności prawa do dokonywania zmian i przeróbek, skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów oraz innych modyfikacji, łączenia z innymi utworami, wizerunkami, wykonaniami, tekstami, opisami lub materiałami oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator jest uprawniony w szczególności do uzupełniania odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy o hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje handlowe, etc. i do korzystania z tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie wedle uznania Organizatora, w tym na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie;
  12. wprowadzanie do odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy wszelkich zmian i modyfikacji, w tym w celu wykorzystania ich przez Organizatora lub podmiot wskazany przez Organizatora w ramach jakichkolwiek działań promocyjnych lub reklamowych
  (dalej jako: „Licencja”). 
  Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji odpowiedzi na Zadanie konkursowe Zwycięzcy. Zwycięzca zobowiązuje się do nieodwoływania Licencji.
 4. Organizator zastrzega sobie nieodpłatnie prawo wykorzystania (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) odpowiedzi na Zadanie konkursowe Uczestnika, w tym każdego Zwycięzcy, na potrzeby prowadzenia Konkursu i przekazywania informacji o Konkursie, Zwycięzcach i udzielanych odpowiedziach na Zadanie konkursowe, w szczególności do rozpowszechniania odpowiedzi na Zadanie konkursowe Uczestnika lub jej fragmentów, w tym celem informacji o zwycięstwie. Uczestnikowi, w tym Zwycięzcy, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu tak wykorzystanej odpowiedzi na Zadanie konkursowe lub jej fragmentów.
 5. Organizator oraz każdy Uczestnik lub Zwycięzca mogą zawrzeć umowę na nabycie odpowiedniej, nieodpłatnej licencji do nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na warunkach określonych w ww. ustępach (w tym ustępie 3 powyżej) niniejszego paragrafu. 

 

§7. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji dotyczących Konkursu, w tym związanych z przebiegiem i organizacją Konkursu przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. Reklamacja powinna być składana w formie pisemnej na adres ul. Bagatela 10/8, 00-585 Warszawa lub drogą elektroniczną w wiadomości e-mail na adres kontakt@yourkaya.com
 2. Organizator zaleca, aby w reklamacji Uczestnik wskazał swoje dane kontaktowe, dane dotyczące przedmiotu reklamacji i opis powstałych nieprawidłowości, a także swoje żądania w związku ze złożoną reklamacją. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Odpowiedzi na reklamację Organizator udziela niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie i poinformuje o nowym czasie jej rozpatrzenia.
 3. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego nie wyłącza innych praw Uczestnika Konkursu przysługujących mu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

§8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (zwany w niniejszym paragrafie Regulaminu „Administratorem”). Z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@yourkaya.com, a także pisemnie na adres Administratora tj.: ul. Bagatela 10/8, 00-585 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny -  o ile dotyczy, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie inne dane Uczestnika niezbędne do rozliczeń podatkowych realizowanych przez Organizatora – o ile dotyczy), będą przetwarzane w celach:
  1. związanych z uczestnictwem w Konkursie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest w szczególności zapewnienie możliwości wzięcia udziału w Konkursie, wypełnienie obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia takich jak m.in. ocena odpowiedzi na Zadanie konkursowe, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu z Uczestnikami, w tym Zwycięzcami czy przekazanie Nagrody, obrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a ponadto mogą być przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą Uczestnik wyraził dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, w szczególności w celu opublikowania odpowiedzi na Zadanie konkursowe i wyników Konkursu;
  2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg – dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji. Po zakończeniu powyższych działań Administrator może przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji w przyszłości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazywane podmiotom m.in. takim jak: podmioty świadczące usługi  kurierskie, operatorzy pocztowi, dostawcy usług zapewniający obsługę logistyczną, podmioty zapewniające platformę Instagram lub Facebook, wykorzystywaną do informowania o Konkursie, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze,  marketingowe, hostingowe, telekomunikacyjne, z zakresu obsługi klienta, podmioty powiązane z Administratorem, dostawcy usług księgowo-finansowych i kontrolnych, doradczych. Ponadto dane osobowe Zwycięzcy mogą być także ujawniane organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania Nagród
 4. Organizator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”) i co do zasady nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Uczestników Konkursu – jeśli zajdzie taka potrzeba - mogą być jednak przetwarzane poza terytorium EOG tylko wtedy, gdy:
  1. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
  2. Administrator zawarł lub podwykonawca Administratora zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli oni inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego
 5. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 6. W przypadkach określonych przepisami obowiązującego prawa Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie, pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu w czasie trwania Konkursu jest udostępniony za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://yourkaya.pl/p/regulamin-golden-ticket- oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: kontakt@yourkaya.com
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie w § 8 powyżej oraz w Polityce Prywatności pod adresem: https://yourkaya.pl/privacy-policy 
 5. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika spowodowane postępowaniem Uczestnika, które jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Konkurs organizowany jest zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów takich jak w szczególności: wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do zmian w przepisach obowiązującego prawa lub zmian w interpretacji przepisów obowiązującego prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji właściwych urzędów lub organów, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu, zmiana sposobu prowadzenia Konkursu, spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, poprawa obsługi Uczestników, konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu, zmiana danych Organizatora (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych, aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu). Wprowadzone zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. 
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.